نیمسال اول ۹۷-۹۶

انتخاب واحد ترم مهر ۹۶۱
دانشجویان گرامی توجه داشته باشید
طبق لیست دروسی که در ذیل و به ترتیب سال ورود می باشد انتخاب واحد نمایید و بعد از اطمینان به این امر که کلیه دروس را ثبت نموده اید . انتخاب واحد را ثبت نهایی نمایید .
نکته مهم :پس از ثبت نهایی کردن انتخاب واحد حتما تا زمانی که سیستم مشخص نموده است شهریه ۱۵ درصد ستاد را تسویه حساب نمایید .