ترم تابستان ۹۶- ۹۵

برنامه ترم تابستان مرکز آموزش علمی کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان به شرح ذیل است :

  • انتخاب واحد : ۱۷ لغایت ۲۲ تیر ۱۳۹۶
  • شروع کلاس ها : ۲۴ تیر ۱۳۹۶
  • پایان کلاس ها : ۲ شهریور ۱۳۹۶
  • امتحانات : ۴ لغایت ۹ شهریور ۱۳۹۶

دانشجویان ورودی ترم مهر ۱۳۹۵ جهت اتمام دوره تحصیلی خود حتما درس کارورزی ۱ را اخذ نمایند

زمان بندی انتخاب واحد :

  • ورودی بهمن ۹۳ به قبل : ۱۷ تیر ۹۶
  • ورودی مهر ۹۴ : ۱۸ و ۱۹ تیر ۹۶
  • ورودی بهمن ۹۴ :  ۱۹ و ۲۰ تیر ۹۶
  • ورودی مهر ۹۵ : ۲۱ و ۲۲ تیر ۹۶